Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46990

BÀI PHÁT ĐỘNG THI ĐUA CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THỊ TRẤN THỐNG NHẤT

Ngày 16/11/2020 00:00:00

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 – 18/11/2020), UBMTTQ Việt Nam thị trấn Thống Nhất phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ảnh: Sưu tầm.

Kính thưa cử tri và nhân dân thị trấn Thống Nhất.

Để tiếp tục phát huy và giữ vững truyền thống đoàn kết chung lòng, chung sức của các tầng lớp nhân dân thị trấn và khu dân cư chúng ta. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt tận Tổ quốc Việt Nam, ngày Hội đại đoàn kết toàn dân; gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và tiếp tục triển khai phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Thống Nhất, kêu gọi, phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

Một là: Phát huy tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết, tinh thần quyết tâm để tạo ra sức mạnh tổng hợp, sức mạnh nội sinh từ trong nhân dân, cũng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Phát huy tinh thần Cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, tạo ra nhiều mô hình mới, cây trồng mới, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao.

 Nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, tự nguyện, tự giác và đồng thuận nhất trí cao để huy động mạnh mẽ nội lực trong nhân dân và tranh thủ tốt các nguồn lực, các nguồn đầu tư, không trông chờ, không ỷ lại; tất cả các cơ quan, đơn vị khu dân cư đều thực hiện tốt phương châm lấy sức dân để chăm lo cho cuộc sống của nhân dân; đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng khu phố kiểu mẫu làm cho bộ mặt thị trấn ngày càng  khởi sắc, khang trang; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ cao và đảm bảo tính bền vững, để phát triển cao hơn, tạo ra những đột phá về kinh tế - xã hội.

Hai là: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” trong giai đoạn mới. Hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng khu phố kiểu mẫu, nhằm làm cho mọi nhà thi đua, mọi người cùng thi đua, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, với sự đồng thuận, quyết tâm cao, đổi mới tư duy sáng tạo, bám sát khu phố và thực tiễn cuộc sống để có những hành động, những việc làm thiết thực, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thực hiện đa dạng các hoạt động xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thi đua dạy tốt, học tốt đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục; phát huy có hiệu quả, các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng khu dân cư văn hóa, khu dân cư kiểu mẫu; gia đình văn hóa và tổ chức tốt ngày Hội đại đoàn kết ở KDC hàng năm vào dịp 18/11.

Thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh trong ứng xử, giao tiếp, trong lao động và làm việc để mỗi việc làm, mỗi tiếng nói đều chứa đựng cái hồn, cái cốt cách văn hóa Việt Nam, mọi nhà gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, giữ gìn tốt vệ sinh môi trường, tăng cường trồng cây xanh, tổ chức thu gom, phân loại và xử lý tốt chất thải, rác thải...

 Ba là: Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, động viên con em sẵn sàng nhận và lên đường làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc; từng khu dân cư, từng hộ gia đình và mỗi công dân có trách nhiệm xây dựng KDC đảm bảo về an ninh trật tự - an toàn xã hội và đảm bảo an toàn giao thông đến từng KDC, từng hộ gia đình. Thực hiện có hiệu quả các chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống Ma túy và các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt dân chủ công khai là giải pháp quan trọng để cũng cố ngày càng vững chắc hơn trận địa lòng dân; thực hiện tốt đoàn kết dân tộc, tôn giáo chấp hành tốt pháp luật, góp phần xây dựng quê hương Thống Nhất ổn định, phát triển.

Bốn là: Mặt trận Tổ quốc thị trấn, các tổ chức thành viên, các ngành, các cơ quan đơn vị và toàn dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền và cả hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. với một quyết tâm chính trị cao. Có phương pháp làm việc tốt để được dân yêu, dân mến, dân tin và dân thương.Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo hướng gần dân, trọng dân, sát dân và bám sát thực tiễn tại khu phố để tổ chức các hoạt động, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, chăm lo xây dựng chi bộ khu phố tiêu biểu, bí thư chi bộ, Trưởng khu phố giỏi. MTTQ và các tổ chức thành viên hưởng ứng phát huy và nhân lên để mỗi năm có thêm nhiều tập thể tiêu biểu, cá nhân giỏi, trong phong trào thi đua do MTTQ thị trấn phát động.

Năm là: Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” truyền thống tương thân, tương ái, giúp nhau để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi hộ gia đình và doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị trấn hãy thực hiện tốt trách nhiệm của mình, bằng hành động thiết thực hoàn thành chỉ tiêu của các cuộc vận động trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Đặc biệt là cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng khu phố kiểu mẫu và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đạt được ngày càng cao hơn, toàn diện hơn.

Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi thi đua ái quốc,  Người nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và người thi đua là người yêu nước nhất”.

 Một lần nữa Ủy ban MTTQ thị trấn Thống Nhất, Ban công tác Mặt trận khu phố kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp và những người con của quê hương Thống Nhất đang công tác, học tập và sinh sống ở mọi miền của Tổ quốc với tình cảm hướng về quê hương, trên tinh thần đoàn kết và thống nhất, chung sức, chung lòng đem tài năng, sức lực, trí tuệ của mình góp phần vào xây dựng quê hương Thống Nhất giàu đẹp, văn minh, kiểu mẫu và phát triển bền vững.                            

Thực hiện: Lê Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI PHÁT ĐỘNG THI ĐUA CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THỊ TRẤN THỐNG NHẤT

Đăng lúc: 16/11/2020 00:00:00 (GMT+7)

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 – 18/11/2020), UBMTTQ Việt Nam thị trấn Thống Nhất phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ảnh: Sưu tầm.

Kính thưa cử tri và nhân dân thị trấn Thống Nhất.

Để tiếp tục phát huy và giữ vững truyền thống đoàn kết chung lòng, chung sức của các tầng lớp nhân dân thị trấn và khu dân cư chúng ta. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt tận Tổ quốc Việt Nam, ngày Hội đại đoàn kết toàn dân; gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và tiếp tục triển khai phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Thống Nhất, kêu gọi, phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

Một là: Phát huy tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết, tinh thần quyết tâm để tạo ra sức mạnh tổng hợp, sức mạnh nội sinh từ trong nhân dân, cũng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Phát huy tinh thần Cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, tạo ra nhiều mô hình mới, cây trồng mới, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao.

 Nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, tự nguyện, tự giác và đồng thuận nhất trí cao để huy động mạnh mẽ nội lực trong nhân dân và tranh thủ tốt các nguồn lực, các nguồn đầu tư, không trông chờ, không ỷ lại; tất cả các cơ quan, đơn vị khu dân cư đều thực hiện tốt phương châm lấy sức dân để chăm lo cho cuộc sống của nhân dân; đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng khu phố kiểu mẫu làm cho bộ mặt thị trấn ngày càng  khởi sắc, khang trang; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ cao và đảm bảo tính bền vững, để phát triển cao hơn, tạo ra những đột phá về kinh tế - xã hội.

Hai là: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” trong giai đoạn mới. Hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng khu phố kiểu mẫu, nhằm làm cho mọi nhà thi đua, mọi người cùng thi đua, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, với sự đồng thuận, quyết tâm cao, đổi mới tư duy sáng tạo, bám sát khu phố và thực tiễn cuộc sống để có những hành động, những việc làm thiết thực, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thực hiện đa dạng các hoạt động xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thi đua dạy tốt, học tốt đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục; phát huy có hiệu quả, các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng khu dân cư văn hóa, khu dân cư kiểu mẫu; gia đình văn hóa và tổ chức tốt ngày Hội đại đoàn kết ở KDC hàng năm vào dịp 18/11.

Thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh trong ứng xử, giao tiếp, trong lao động và làm việc để mỗi việc làm, mỗi tiếng nói đều chứa đựng cái hồn, cái cốt cách văn hóa Việt Nam, mọi nhà gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, giữ gìn tốt vệ sinh môi trường, tăng cường trồng cây xanh, tổ chức thu gom, phân loại và xử lý tốt chất thải, rác thải...

 Ba là: Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, động viên con em sẵn sàng nhận và lên đường làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc; từng khu dân cư, từng hộ gia đình và mỗi công dân có trách nhiệm xây dựng KDC đảm bảo về an ninh trật tự - an toàn xã hội và đảm bảo an toàn giao thông đến từng KDC, từng hộ gia đình. Thực hiện có hiệu quả các chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống Ma túy và các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt dân chủ công khai là giải pháp quan trọng để cũng cố ngày càng vững chắc hơn trận địa lòng dân; thực hiện tốt đoàn kết dân tộc, tôn giáo chấp hành tốt pháp luật, góp phần xây dựng quê hương Thống Nhất ổn định, phát triển.

Bốn là: Mặt trận Tổ quốc thị trấn, các tổ chức thành viên, các ngành, các cơ quan đơn vị và toàn dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền và cả hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. với một quyết tâm chính trị cao. Có phương pháp làm việc tốt để được dân yêu, dân mến, dân tin và dân thương.Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo hướng gần dân, trọng dân, sát dân và bám sát thực tiễn tại khu phố để tổ chức các hoạt động, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, chăm lo xây dựng chi bộ khu phố tiêu biểu, bí thư chi bộ, Trưởng khu phố giỏi. MTTQ và các tổ chức thành viên hưởng ứng phát huy và nhân lên để mỗi năm có thêm nhiều tập thể tiêu biểu, cá nhân giỏi, trong phong trào thi đua do MTTQ thị trấn phát động.

Năm là: Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” truyền thống tương thân, tương ái, giúp nhau để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi hộ gia đình và doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị trấn hãy thực hiện tốt trách nhiệm của mình, bằng hành động thiết thực hoàn thành chỉ tiêu của các cuộc vận động trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Đặc biệt là cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng khu phố kiểu mẫu và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đạt được ngày càng cao hơn, toàn diện hơn.

Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi thi đua ái quốc,  Người nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và người thi đua là người yêu nước nhất”.

 Một lần nữa Ủy ban MTTQ thị trấn Thống Nhất, Ban công tác Mặt trận khu phố kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp và những người con của quê hương Thống Nhất đang công tác, học tập và sinh sống ở mọi miền của Tổ quốc với tình cảm hướng về quê hương, trên tinh thần đoàn kết và thống nhất, chung sức, chung lòng đem tài năng, sức lực, trí tuệ của mình góp phần vào xây dựng quê hương Thống Nhất giàu đẹp, văn minh, kiểu mẫu và phát triển bền vững.                            

Thực hiện: Lê Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC