Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46990

BÀI TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP UBMT TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC (18/11/1930 – 18/11/2020)

Ngày 16/11/2020 00:00:00


tt1(3).png

Ảnh: Sưu tầm.
 

Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống ấy được nhân lên, đưa dân tộc ta đến độc lập, tự do. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy rõ phải có ngay một tổ chức mặt trận để tập hợp rộng rãi các giai cấp, các tầng lớp, các lực lượng trong xã hội thực hiện mục tiêu giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc. Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh, sau đổi thành Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. Trải qua 90 năm cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận Dân tộc thống nhất đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau: Hội phản đế đồng minh, Mặt trận dân chủ Đông Dương, Mặt trận Việt Minh, Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam, Mặt trận Liên-Việt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1955; ở Miền Nam có Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam. Sau khi đất nước thống nhất, đòi hỏi phải hợp nhất ba tổ chức Mặt trận nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, tại Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam họp tại thành phố Hồ Chí Minh (từ 31/01 đến 04/02/1977) đã quyết định hợp nhất ba tổ chức Mặt trận và lấy tên chung là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong mỗi giai đoạn, mặt trận đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Mặt trận Việt Minh gắn liền với Cách mạng tháng Tám, tiêu biểu của sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Liên Việt, MTTQVN, Mặt trận DTGP Miền Nam Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, như Bác Hồ đã nói “toàn dân tộc kết thành một khối, vượt qua mọi khó khăn, thác ghềnh, nhấn chìm tất cả bè lũ cướp nước và bán nước, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và việc triển khai thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024 của Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia trong tình hình mới, nhất là chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư, để Đảng ta mãi xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ nêu trên.

Hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2015-2020) để đưa đất nước sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đặc biệt với sự quan tâm đặc biệt mà Đảng, Nhà nước dành cho Đảng bộ, quân và dân Thanh Hóa, ngày 5/8/2020, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 58 "Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đây là dấu mốc lịch sử, có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra cho Thanh Hóa thời cơ, vận hội mới rất nổi trội và khác biệt để phát triển nhanh và bền vững, trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. 

Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thanh hóa nói chung và MTTQ huyện Yên Định và UB MTTQ thị trấn Thống Nhất nói riêng có nhiệm vụ nặng nề hết sức nặng nề, phải tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; động viên nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phát huy mọi nguồn lực, tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới . Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân trong sạch, vững mạnh; xây dựng chỉnh đốn Đảng để Đảng thực sự xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ thị trấn Thống Nhất nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là nghị quyết 58 của Bộ chính trị "Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới, tháng 5 năm 1995, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Người, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động trong cả nước Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” sau đó là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và hiện nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đây là Cuộc vận động nhân dân rộng lớn trong cả nước của thời kỳ đổi mới có nội dung toàn diện, diễn ra trong thời gian dài.

Quá trình triển khai Cuộc vận động đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở từng địa bàn khu dân cư; đã khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân thông qua hình thức tự quản ở cơ sở, tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh… Kết quả của Cuộc vận động đã góp phần quan trọng cùng Nhà nước thực hiện đường lối của Đảng về công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp nối thành công của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tháng 11/2015, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đối với thị trấn trong thời gian qua là cuộc vận động nhân dân tham gia ủng hộ chương trình xây dựng khu phố kiểu mẫu hướng tới xây dựng thị trấn đạt kiểu mẫu vào năm 2025. Cuộc vận động đã mang tính toàn dân, toàn diện, qua từng giai đoạn có nội dụng trọng tâm, hướng vào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo; tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng , các công trình an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục, sức khoẻ nhân dân, kế hoạch hoá gia đình và bảo vệ môi trường; xây dựng đời sống văn hoá mới, phát huy dân chủ, kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo pháp luật; phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa. Phong trào xây dựng khu phố kiểu mẫu đang được triển khai và đạt được những kết quả nhất định, trong đó khu phố 2 đã được cấp trên công nhận đạt danh hiệu khu phố kiểu mẫu và sẽ tổ chức lễ đón nhận danh hiệu vào ngày 16/11/2020.

Năm 2020, đại dịch Covid-19, tình hình lũ lụt ở miền Trung đã tác động rất lớn đến đời sống kinh tế xã hội của đất nước ta, và gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh miền Trung. Trước tình hình đó, MTTQ thị trấn đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phòng chống dịch bệnh, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều nội dung đa dạng, phong phú,  phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, khơi dậy được truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, lan tỏa tính nhân văn, nhân ái trong xã hội, nhân dân thị trấn đã chung tay cùng cấp ủy, chính quyền tham gia ủng hộ với số tiền hang tram triệu đồng cùng với chính phủ và nhân dân cả nước phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh cũng như khắc phục phần nào những khó khăn, mất mát và đau thương mà nhân dân miền Trung đang phải gánh chịu.

Phong trào chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” được UBMTTQ thị trấn triển khai trong những năm qua đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng và tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo đã tạo nên những dấu ấn tốt đẹp, sâu đậm trong xã hội, thu hút được sự ủng hộ về nguồn lực giúp đỡ hữu hiệu, kịp thời cho người nghèo, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn. Trong đợt tham gia đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2020 được UBMTTQ thị trấn phát động, nhân dân thị trấn cũng đã tích cực tham gia đóng góp với mong muốn cùng với đảng, chính quyền thị trấn chăm lo tốt hơn cho người nghèo của thị trấn. Tinh thần tham gia đóng góp, ủng hộ trong thời gian vừa qua của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn thị trấn là rất đáng trân trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc được hun đúc trong mạch nguồn hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc cần tiếp tục được giữ gìn và phát huy trong thời gian tới.

Bên cạnh đó hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được tổ chức thực hiện có hiệu quả, được đối tượng giám sát đồng tình với những hạn chế, kiến nghị. Thanh tra nhân dân, giám sát dầu tư cộng đồng được kiện toàn, tập huấn, phát huy; nâng cao hơn chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận, ủy viên ủy ban MTTQ các cấp. Lắng nghe ý kiến, tham gia giải quyết những bức xúc, mâu thuẫn, khiếu nại tố cáo trong nhân dân có nhiều việc làm mới hiệu quả; qua đó phát huy hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Để việc tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) hàng năm có được sự thống nhất, thành phong trào chung ở các địa phương trong cả nước, ngày 01/8/2003, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức ban hành Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT- MTTW về việc tổ chức “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp 18/11 hàng năm”. Mục đích của việc tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp 18/11 hàng năm nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tổng kết việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trước kia và nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” và bàn biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các cuộc vận động nói trên ở khu dân cư trong năm tới; kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc. Đây cũng là dịp để Mặt trận có dịp nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động, công tác của mình trong việc phối hợp với tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, cùng hướng đến thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc, ở các khu dân cư đều tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp để cùng nhìn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự đóng góp máu xương, công sức, trí tuệ của các thế hệ cha ông cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân. Cũng là dịp để mỗi chứng ta cùng nhau suy ngẫm sâu sắc hơn trong tâm trí và tình cảm di huấn thiêng liêng của Bác Hồ về ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cộng đồng dân cư. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn thị trấn trong những năm qua ngày càng được quan tâm tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, đa dạng, được đông đảo Nhân dân ở các khu phố, ấp tham gia, đã trở thành nét đẹp văn hóa. Nội dung sinh hoạt Ngày hội ngày càng thiết thực và cụ thể, ở các khu phố, các tổ ANXH đều tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT, tổ chức bữa cơm đoàn kết nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, góp phàn làm cho tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt, giữ gìn và phát huy truyền thống đại đoàn kết của dân tộc.

Trong niềm vui, phấn khởi của nhân dân cả nước tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của UBMTTQ Việt Nam, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư 18/11/1930 – 18/11/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Thống Nhất, xin cảm ơn cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên đã quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn và theo sát mọi hoạt động của Ủy ban MTTQ thị trấn trong thời gian qua; xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của cán bộ và nhân dân thị trấn chúng ta, chân thành cảm ơn toàn thể bà con nhân dân, các tổ chức, ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị trấn, trong năm qua đã đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đồng hành cùng với UBMTTQ thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, xây dựng tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái trên địa bàn thị trấn ngày càng bền chặt và nâng cao, đưa thị trấn Thống Nhất ngày càng phát triển đi lên.

Thực hiện: Lê Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP UBMT TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC (18/11/1930 – 18/11/2020)

Đăng lúc: 16/11/2020 00:00:00 (GMT+7)


tt1(3).png

Ảnh: Sưu tầm.
 

Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống ấy được nhân lên, đưa dân tộc ta đến độc lập, tự do. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy rõ phải có ngay một tổ chức mặt trận để tập hợp rộng rãi các giai cấp, các tầng lớp, các lực lượng trong xã hội thực hiện mục tiêu giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc. Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh, sau đổi thành Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. Trải qua 90 năm cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận Dân tộc thống nhất đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau: Hội phản đế đồng minh, Mặt trận dân chủ Đông Dương, Mặt trận Việt Minh, Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam, Mặt trận Liên-Việt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1955; ở Miền Nam có Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam. Sau khi đất nước thống nhất, đòi hỏi phải hợp nhất ba tổ chức Mặt trận nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, tại Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam họp tại thành phố Hồ Chí Minh (từ 31/01 đến 04/02/1977) đã quyết định hợp nhất ba tổ chức Mặt trận và lấy tên chung là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong mỗi giai đoạn, mặt trận đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Mặt trận Việt Minh gắn liền với Cách mạng tháng Tám, tiêu biểu của sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Liên Việt, MTTQVN, Mặt trận DTGP Miền Nam Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, như Bác Hồ đã nói “toàn dân tộc kết thành một khối, vượt qua mọi khó khăn, thác ghềnh, nhấn chìm tất cả bè lũ cướp nước và bán nước, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và việc triển khai thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024 của Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia trong tình hình mới, nhất là chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư, để Đảng ta mãi xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ nêu trên.

Hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2015-2020) để đưa đất nước sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đặc biệt với sự quan tâm đặc biệt mà Đảng, Nhà nước dành cho Đảng bộ, quân và dân Thanh Hóa, ngày 5/8/2020, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 58 "Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đây là dấu mốc lịch sử, có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra cho Thanh Hóa thời cơ, vận hội mới rất nổi trội và khác biệt để phát triển nhanh và bền vững, trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. 

Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thanh hóa nói chung và MTTQ huyện Yên Định và UB MTTQ thị trấn Thống Nhất nói riêng có nhiệm vụ nặng nề hết sức nặng nề, phải tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; động viên nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phát huy mọi nguồn lực, tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới . Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân trong sạch, vững mạnh; xây dựng chỉnh đốn Đảng để Đảng thực sự xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ thị trấn Thống Nhất nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là nghị quyết 58 của Bộ chính trị "Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới, tháng 5 năm 1995, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Người, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động trong cả nước Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” sau đó là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và hiện nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đây là Cuộc vận động nhân dân rộng lớn trong cả nước của thời kỳ đổi mới có nội dung toàn diện, diễn ra trong thời gian dài.

Quá trình triển khai Cuộc vận động đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở từng địa bàn khu dân cư; đã khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân thông qua hình thức tự quản ở cơ sở, tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh… Kết quả của Cuộc vận động đã góp phần quan trọng cùng Nhà nước thực hiện đường lối của Đảng về công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp nối thành công của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tháng 11/2015, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đối với thị trấn trong thời gian qua là cuộc vận động nhân dân tham gia ủng hộ chương trình xây dựng khu phố kiểu mẫu hướng tới xây dựng thị trấn đạt kiểu mẫu vào năm 2025. Cuộc vận động đã mang tính toàn dân, toàn diện, qua từng giai đoạn có nội dụng trọng tâm, hướng vào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo; tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng , các công trình an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục, sức khoẻ nhân dân, kế hoạch hoá gia đình và bảo vệ môi trường; xây dựng đời sống văn hoá mới, phát huy dân chủ, kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo pháp luật; phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa. Phong trào xây dựng khu phố kiểu mẫu đang được triển khai và đạt được những kết quả nhất định, trong đó khu phố 2 đã được cấp trên công nhận đạt danh hiệu khu phố kiểu mẫu và sẽ tổ chức lễ đón nhận danh hiệu vào ngày 16/11/2020.

Năm 2020, đại dịch Covid-19, tình hình lũ lụt ở miền Trung đã tác động rất lớn đến đời sống kinh tế xã hội của đất nước ta, và gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh miền Trung. Trước tình hình đó, MTTQ thị trấn đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phòng chống dịch bệnh, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều nội dung đa dạng, phong phú,  phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, khơi dậy được truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, lan tỏa tính nhân văn, nhân ái trong xã hội, nhân dân thị trấn đã chung tay cùng cấp ủy, chính quyền tham gia ủng hộ với số tiền hang tram triệu đồng cùng với chính phủ và nhân dân cả nước phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh cũng như khắc phục phần nào những khó khăn, mất mát và đau thương mà nhân dân miền Trung đang phải gánh chịu.

Phong trào chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” được UBMTTQ thị trấn triển khai trong những năm qua đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng và tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo đã tạo nên những dấu ấn tốt đẹp, sâu đậm trong xã hội, thu hút được sự ủng hộ về nguồn lực giúp đỡ hữu hiệu, kịp thời cho người nghèo, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn. Trong đợt tham gia đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2020 được UBMTTQ thị trấn phát động, nhân dân thị trấn cũng đã tích cực tham gia đóng góp với mong muốn cùng với đảng, chính quyền thị trấn chăm lo tốt hơn cho người nghèo của thị trấn. Tinh thần tham gia đóng góp, ủng hộ trong thời gian vừa qua của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn thị trấn là rất đáng trân trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc được hun đúc trong mạch nguồn hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc cần tiếp tục được giữ gìn và phát huy trong thời gian tới.

Bên cạnh đó hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được tổ chức thực hiện có hiệu quả, được đối tượng giám sát đồng tình với những hạn chế, kiến nghị. Thanh tra nhân dân, giám sát dầu tư cộng đồng được kiện toàn, tập huấn, phát huy; nâng cao hơn chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận, ủy viên ủy ban MTTQ các cấp. Lắng nghe ý kiến, tham gia giải quyết những bức xúc, mâu thuẫn, khiếu nại tố cáo trong nhân dân có nhiều việc làm mới hiệu quả; qua đó phát huy hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Để việc tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) hàng năm có được sự thống nhất, thành phong trào chung ở các địa phương trong cả nước, ngày 01/8/2003, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức ban hành Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT- MTTW về việc tổ chức “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp 18/11 hàng năm”. Mục đích của việc tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp 18/11 hàng năm nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tổng kết việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trước kia và nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” và bàn biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các cuộc vận động nói trên ở khu dân cư trong năm tới; kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc. Đây cũng là dịp để Mặt trận có dịp nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động, công tác của mình trong việc phối hợp với tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, cùng hướng đến thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc, ở các khu dân cư đều tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp để cùng nhìn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự đóng góp máu xương, công sức, trí tuệ của các thế hệ cha ông cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân. Cũng là dịp để mỗi chứng ta cùng nhau suy ngẫm sâu sắc hơn trong tâm trí và tình cảm di huấn thiêng liêng của Bác Hồ về ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cộng đồng dân cư. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn thị trấn trong những năm qua ngày càng được quan tâm tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, đa dạng, được đông đảo Nhân dân ở các khu phố, ấp tham gia, đã trở thành nét đẹp văn hóa. Nội dung sinh hoạt Ngày hội ngày càng thiết thực và cụ thể, ở các khu phố, các tổ ANXH đều tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT, tổ chức bữa cơm đoàn kết nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, góp phàn làm cho tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt, giữ gìn và phát huy truyền thống đại đoàn kết của dân tộc.

Trong niềm vui, phấn khởi của nhân dân cả nước tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của UBMTTQ Việt Nam, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư 18/11/1930 – 18/11/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Thống Nhất, xin cảm ơn cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên đã quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn và theo sát mọi hoạt động của Ủy ban MTTQ thị trấn trong thời gian qua; xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của cán bộ và nhân dân thị trấn chúng ta, chân thành cảm ơn toàn thể bà con nhân dân, các tổ chức, ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị trấn, trong năm qua đã đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đồng hành cùng với UBMTTQ thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, xây dựng tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái trên địa bàn thị trấn ngày càng bền chặt và nâng cao, đưa thị trấn Thống Nhất ngày càng phát triển đi lên.

Thực hiện: Lê Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC