Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
46990

Kế hoạch vận động Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022

Ngày 28/09/2022 00:00:00

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-MTYĐ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Yên Định về việc tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022. Ngày 20/9/2022, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thị trấn Thống Nhất xây dựng kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 với các nội dung như sau:

 

 

        I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU:

    1. Động viên các tầng lớp nhân dân, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, mục tiêu, chính sách giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

          2. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự quan tâm hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của chính quyền, của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp toàn dân, để thực hiện cuộc vận động có chất lượng, hiệu quả cao.

3. Quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” đúng mục đích, đúng đối tượng và theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

II. ĐỐI TƯỢNG, MỨC VN ĐỘNG:

1- Đối tượng:

  Là cử tri từ đủ 18 tuổi trở lên có khẩu thường trú tại thị trấn Thống Nhất.

     2- Mức vận động:

     - Cán bộ, công chức, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, hưu trí, mất sức lao động, thương bệnh binh, vận động ủng hộ ½ ngày lương, phụ cấp trở lên.

- Cử tri từ đủ 18 tuổi trở lên không thuộc đối tượng (Hưu trí. MSLĐ, TBB, cán bộ, công chức, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách) vận động ủng hộ 10.000đ/ người trở lên.

III. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP.

1. Mục tiêu:

- Cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” hàng năm là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; chung sức giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

- Mỗi tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trích một phần Quỹ phúc lợi để ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và tham gia chương trình An sinh xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn.

- Năm 2022 phấn đấu vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” toàn thị trấn đạt từ 80 triệu đồng trở lên.

- Ban vận động  Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn phối hợp với các khu phố rà soát để giải ngân hỗ trợ phát triển kinh tế, làm mới và sửa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo;   xét hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Thăm hỏi, hỗ trợ  gia đình chính sách, hộ có người mắc bệnh hiểm nghèo và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” ở khu phố tăng cường công tác tuyên truyền vận động, phấn đấu vận động vượt chỉ tiêu được giao.

2. Nội dung và giải pháp:

2.1 Đẩy mạnh công tác tuyên  truyền:

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nêu cao ý nghĩa và hiệu quả của cuộc vận động, đánh giá những kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua của cuộc vận động đến các tổ chức, cá nhân và đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Thông qua những hoạt động thiết thực, tự nguyện của từng cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần tạo nên nguồn lực cả về vật chất và tinh thần cùng với Đảng ủy, chính quyền thị trấn giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từng bước vươn lên ổn định cuộc sống và phát triển bền vững.

2.2 Tăng cường công tác phối hợp, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội.

Uỷ ban MTTQ, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” từ thị trấn đến khu phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền, ban, ngành chức năng và các tổ chức thành viên để tham mưu với Cấp uỷ Đảng có những chủ trương chỉ đạo sát, hợp với lòng dân tăng cường vận động ủng Quỹ“Vì người nghèo” để hỗ trợ làm nhà, sửa nhà, phát triển kinh tế cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ thăm hỏi hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có người mắc mệnh hiểm nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

2.3 Tiếp tục thực hiện tốt tháng cao điểm “ Vì người nghèo” từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022.

- Ủy ban MTTQ thị trấn, Ban công tác mặt trận các khu phố thực hiện tốt tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động và tổ chức triển khai, thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vận động nhân dân tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người ngèo” năm 2022. Kết quả vận động được đến đâu nộp về Ban vận động thị trấn đến đấy để thuận tiện cho công tác theo dõi, tuyên truyền.

2.4 Công tác Kiểm tra, giám sát, sơ kết, khen thưởng:

Ủy ban MTTQ thị trấn, Ban công tác mặt trận khu phố căn cứ vào Kế hoạch vận động  tổ chức triển khai vận động và kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng Quỹ “ Vì người nghèo”. Đảm bảo tính công khai, dân chủ, minh bạch trong công tác vận động và sử dụng Quỹ từ thị trấn đến khu phố. Hỗ trợ Quỹ đúng đối tượng và sử dụng đúng mục đích, tránh để thất thoát, tiêu cực.

- Ban Thường trực UBMTTQ thị trấn tổ chức tổng kết cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 vào cuối quý IV năm 2022. Đánh giá rút kinh nghiệm và biểu dương tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cuộc vận động, đồng thời phát động xây dựng Quỹ “ Vì người nghèo” năm 2023 vào tháng 12 năm 2022.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cấp thị trấn:

- Ủy ban MTTQ  phối hợp với Uỷ ban nhân dân thị trấn và các Ban, ngành, đoàn thể có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch. Chú trọng công tác tuyên truyền cuộc vận động ở từng thời điểm phù hợp.

- Các tổ chức thành viên của MTTQ, các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền vận động, triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động ngay từ những ngày đầu và hoàn thành sớm chỉ tiêu vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022.

2. Đối với các khu phố:

 - Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban MTTQ thị trấn, Ban công tác mặt trận khu phố tổ chức triển khai vận động phù hợp với điều kiện thực tế của khu phố mình một cách hiệu quả nhất, đồng thời có kế hoạch giám sát việc sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” theo đúng quy định.

-  Làm tốt công tác phối hợp giữa Ban công tác mặt trận với khu phố và các tổ chức thành viên để vận động mọi nguồn lực thực hiện chương trình An sinh xã hội tại khu phố, bao gồm cả chương trình vận động Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn lực khác chăm lo cho người nghèo.

3. Bảo đảm thực hiện tốt Quy chế xây dựng, quản lý Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn ủng hộ an sinh xã hội.

Căn cứ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên, thực hiện Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ“Vì người nghèo” của thị trấn.Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn cụ thể hoá và vận dụng thực hiện cho phù hợp bảo đảm việc quản lý, sử dụng Quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng đúng nguyên tắc đảm bảo công khai, dân chủ và công bằng.

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Thời gian triển khai.

- Từ 01/10 đến 10/10/2022 triển khai kế hoạch vận động đến các khu phố và các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị trấn.

- Từ ngày 10/10 đến 18/11 tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thị trấn và các khu phố.

- Ngày 09/11/2022 (ngày phát lương tháng 11/2022) tổ chức vận động thu qua lương.       

- Từ 10/11 đến 18/11  Ban CTMT các khu phố vận động thu trong nhân dân.

2. Tổ chức thực hiện.

- ở thị trấn: Từ ngày 01/10 đến ngày 18/11/2022. Ban thường trực ủy ban MTTQ và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” 2022 và các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam thông qua hệ thống đài truyền thanh thị trấn và gửi các văn bản có liên quan về các khu phố tuyên truyền tại khu phố.

- ở khu phố: Ngay sau khi tiếp thu kế hoạch tiến hành tuyên truyền và tập trung vận động cao điểm từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2022, tổ chức phát động thông qua các hội nghị của cấp ủy chi bộ, hội nghị liên tịch và hội nghị nhân dân.

Trên đây là Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ - Ban Vận động xây dựng Quỹ“Vì người nghèo” thị trấn năm 2022. Căn cứ vào kế hoạch này, các khu phố, cơ quan, đơn vị báo cáo với Cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thị trấn.

 

 

 

Kế hoạch vận động Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022

Đăng lúc: 28/09/2022 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-MTYĐ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Yên Định về việc tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022. Ngày 20/9/2022, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thị trấn Thống Nhất xây dựng kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 với các nội dung như sau:

 

 

        I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU:

    1. Động viên các tầng lớp nhân dân, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, mục tiêu, chính sách giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

          2. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự quan tâm hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của chính quyền, của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp toàn dân, để thực hiện cuộc vận động có chất lượng, hiệu quả cao.

3. Quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” đúng mục đích, đúng đối tượng và theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

II. ĐỐI TƯỢNG, MỨC VN ĐỘNG:

1- Đối tượng:

  Là cử tri từ đủ 18 tuổi trở lên có khẩu thường trú tại thị trấn Thống Nhất.

     2- Mức vận động:

     - Cán bộ, công chức, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, hưu trí, mất sức lao động, thương bệnh binh, vận động ủng hộ ½ ngày lương, phụ cấp trở lên.

- Cử tri từ đủ 18 tuổi trở lên không thuộc đối tượng (Hưu trí. MSLĐ, TBB, cán bộ, công chức, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách) vận động ủng hộ 10.000đ/ người trở lên.

III. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP.

1. Mục tiêu:

- Cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” hàng năm là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; chung sức giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

- Mỗi tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trích một phần Quỹ phúc lợi để ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và tham gia chương trình An sinh xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn.

- Năm 2022 phấn đấu vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” toàn thị trấn đạt từ 80 triệu đồng trở lên.

- Ban vận động  Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn phối hợp với các khu phố rà soát để giải ngân hỗ trợ phát triển kinh tế, làm mới và sửa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo;   xét hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Thăm hỏi, hỗ trợ  gia đình chính sách, hộ có người mắc bệnh hiểm nghèo và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” ở khu phố tăng cường công tác tuyên truyền vận động, phấn đấu vận động vượt chỉ tiêu được giao.

2. Nội dung và giải pháp:

2.1 Đẩy mạnh công tác tuyên  truyền:

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nêu cao ý nghĩa và hiệu quả của cuộc vận động, đánh giá những kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua của cuộc vận động đến các tổ chức, cá nhân và đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Thông qua những hoạt động thiết thực, tự nguyện của từng cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần tạo nên nguồn lực cả về vật chất và tinh thần cùng với Đảng ủy, chính quyền thị trấn giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từng bước vươn lên ổn định cuộc sống và phát triển bền vững.

2.2 Tăng cường công tác phối hợp, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội.

Uỷ ban MTTQ, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” từ thị trấn đến khu phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền, ban, ngành chức năng và các tổ chức thành viên để tham mưu với Cấp uỷ Đảng có những chủ trương chỉ đạo sát, hợp với lòng dân tăng cường vận động ủng Quỹ“Vì người nghèo” để hỗ trợ làm nhà, sửa nhà, phát triển kinh tế cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ thăm hỏi hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có người mắc mệnh hiểm nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

2.3 Tiếp tục thực hiện tốt tháng cao điểm “ Vì người nghèo” từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022.

- Ủy ban MTTQ thị trấn, Ban công tác mặt trận các khu phố thực hiện tốt tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động và tổ chức triển khai, thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vận động nhân dân tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người ngèo” năm 2022. Kết quả vận động được đến đâu nộp về Ban vận động thị trấn đến đấy để thuận tiện cho công tác theo dõi, tuyên truyền.

2.4 Công tác Kiểm tra, giám sát, sơ kết, khen thưởng:

Ủy ban MTTQ thị trấn, Ban công tác mặt trận khu phố căn cứ vào Kế hoạch vận động  tổ chức triển khai vận động và kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng Quỹ “ Vì người nghèo”. Đảm bảo tính công khai, dân chủ, minh bạch trong công tác vận động và sử dụng Quỹ từ thị trấn đến khu phố. Hỗ trợ Quỹ đúng đối tượng và sử dụng đúng mục đích, tránh để thất thoát, tiêu cực.

- Ban Thường trực UBMTTQ thị trấn tổ chức tổng kết cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 vào cuối quý IV năm 2022. Đánh giá rút kinh nghiệm và biểu dương tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cuộc vận động, đồng thời phát động xây dựng Quỹ “ Vì người nghèo” năm 2023 vào tháng 12 năm 2022.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cấp thị trấn:

- Ủy ban MTTQ  phối hợp với Uỷ ban nhân dân thị trấn và các Ban, ngành, đoàn thể có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch. Chú trọng công tác tuyên truyền cuộc vận động ở từng thời điểm phù hợp.

- Các tổ chức thành viên của MTTQ, các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền vận động, triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động ngay từ những ngày đầu và hoàn thành sớm chỉ tiêu vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022.

2. Đối với các khu phố:

 - Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban MTTQ thị trấn, Ban công tác mặt trận khu phố tổ chức triển khai vận động phù hợp với điều kiện thực tế của khu phố mình một cách hiệu quả nhất, đồng thời có kế hoạch giám sát việc sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” theo đúng quy định.

-  Làm tốt công tác phối hợp giữa Ban công tác mặt trận với khu phố và các tổ chức thành viên để vận động mọi nguồn lực thực hiện chương trình An sinh xã hội tại khu phố, bao gồm cả chương trình vận động Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn lực khác chăm lo cho người nghèo.

3. Bảo đảm thực hiện tốt Quy chế xây dựng, quản lý Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn ủng hộ an sinh xã hội.

Căn cứ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên, thực hiện Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ“Vì người nghèo” của thị trấn.Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn cụ thể hoá và vận dụng thực hiện cho phù hợp bảo đảm việc quản lý, sử dụng Quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng đúng nguyên tắc đảm bảo công khai, dân chủ và công bằng.

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Thời gian triển khai.

- Từ 01/10 đến 10/10/2022 triển khai kế hoạch vận động đến các khu phố và các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị trấn.

- Từ ngày 10/10 đến 18/11 tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thị trấn và các khu phố.

- Ngày 09/11/2022 (ngày phát lương tháng 11/2022) tổ chức vận động thu qua lương.       

- Từ 10/11 đến 18/11  Ban CTMT các khu phố vận động thu trong nhân dân.

2. Tổ chức thực hiện.

- ở thị trấn: Từ ngày 01/10 đến ngày 18/11/2022. Ban thường trực ủy ban MTTQ và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” 2022 và các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam thông qua hệ thống đài truyền thanh thị trấn và gửi các văn bản có liên quan về các khu phố tuyên truyền tại khu phố.

- ở khu phố: Ngay sau khi tiếp thu kế hoạch tiến hành tuyên truyền và tập trung vận động cao điểm từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2022, tổ chức phát động thông qua các hội nghị của cấp ủy chi bộ, hội nghị liên tịch và hội nghị nhân dân.

Trên đây là Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ - Ban Vận động xây dựng Quỹ“Vì người nghèo” thị trấn năm 2022. Căn cứ vào kế hoạch này, các khu phố, cơ quan, đơn vị báo cáo với Cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thị trấn.

 

 

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC